Hasta/danışan aydınlatma metni

Hasta/danışan aydınlatma metni

PROF. DR. ÖMER ŞENORMANCI MUAYENEHANESİ veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

PROF. DR. ÖMER ŞENORMANCI MUAYENEHANESİ, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği

Unvanı                                    : PROF. DR. ÖMER ŞENORMANCI MUAYENEHANESİ

İletişim Adresi                        : Rızvanoğlu Çamlık Sitesi FSM Bulvarı Yağmur Sk. A Blok Kat: 3 Daire: 5, 16140 Nilüfer/Bursa

Telefon No                             : 05422982032

E-Posta adresi                        : info@omersenormanci.com

   İşlenen kişisel verileriniz

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri
KimlikAd Soyad, Cinsiyet, İmza, Tc Kimlik No, Yaş, Doğum Tarihi, Hastanın/Danışanın Kişisel Bilgileri
İletişimİletişim Adresi, Telefon No, E-Posta Adresi, Mesaj
Hukuki İşlemDava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
İşlem GüvenliğiŞifre ve Parola Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Ip Adres Bilgileri
Mesleki DeneyimMeslek Bilgisi
Müşteri İşlemFatura Bilgileri, Hasta/Danışan Değerlendirme Ölçekleri, Randevu Bilgileri
Özel Nitelikli Kişisel Veri KategorisiÖzel Nitelikli Kişisel Veri
Sağlık BilgileriEngellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz Ve Protez Bilgileri

Kişisel veri toplamanın yöntemi

Kişisel verileriniz KVKK gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla mevzuata uygun olarak toplamaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Muayenehane ile kurmuş olduğunuz iletişim (e posta, telefon vb.) kanalıyla,
 • Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kimlik ve sağlık verileriniz KVKK madde 5/2-a da yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi ve KVKK madde 5/2-ç uyarınca hukuki yükümlülüğümüz kapsamında,
 • Hastaların/danışanların randevu işlemleri, hasta/danışan kayıt işlemleri, muayene, tedaviler, hasta/danışan memnuniyet süreçleri gibi faaliyetler yerine getirilmesi amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca muayenehanemiz ile aranızdaki hasta/danışan doktor ilişkisi kapsamında iletişimi ve kimlik bilgileri,
 • Hasta/danışan protokol defterinin oluşturulması, e-reçete yazılımı üzerinden reçete oluşturulması gibi iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla KVKK madde 6/3 sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmesi kapsamında sağlık bilgileri,
 • Hasta/danışan Klinik Değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK madde 6/3 sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmesi kapsamında hasta/danışan değerlendirme ölçek bilgileri ve sağlık bilgileriniz,
 • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla KVKK madde 6/3 uyarınca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmesi kapsamında sağlık bilgileri,
 • Hasta/danışan muayene ücretlerinin ödenmesi gibi finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca muayenehanemiz ile aranızdaki hasta/danışan doktor ilişkisi kapsamında kimlik, müşteri işlem ve iletişim bilgileri,
 • Hasta/danışan ilişkileri yönetimi süreci ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/2-f uyarınca muayenehanemiz meşru menfaati kapsamında kimlik ve iletişim bilgileri,
 • Hasta/danışan memnuniyetine yönelik aktivitelerin yapılması, talep ve şikayetlerin alınması amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca muayenehane meşru menfaati kapsamında kimlik ve iletişim bilgileri,
 • Muayenehane internet ağını kullanmanız halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında log kayıtlarının oluşturulması amacıyla kimlik, işlem güvenliği ve iletişim bilgileri elde edilmekte ve işlenmektedir.
 • Sosyal meyda üzerinden iletişim kurulması halinde KVKK madde 9 uyarınca açık rızanız kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Hasta/danışan randevularının oluşturulabilmesi amacıyla gereken sağlık bilginiz sınırlı olarak KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanız ile doktor sekreteri tarafından elde edilebilmekte ve işlenmektedir.
 • Whatsapp ile iletişim kurmanız durumunda kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Whatsapp adlı uygulama üzerinden Şirketimize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz elde edilmekte ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

Önemli Not: Whatsapp üzerinden kurulan iletişimlerde yurtdışı servis sağlayıcılarının kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz yurt dışında çıkmakta ve bilgilerinizin güvenliği açısından risk teşkil edebilmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği açısından kurumsal mail adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla;

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması kapsamında banka, mali müşavir, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında danışman avukata, adli ve idari makamlara,
 • Kanunu yükümlülükler kapsamında gereken bildirimlerin yapılabilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğüne), denetçilere, danışmanlara,
 • Sosyal medya üzerinde iletişim kurulması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK madde 9 uyarınca açık rızanız kapsamında ilgili sosyal medya hesabı sunucuna,
 • Mail üzerinde iletişim kurulması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK madde 9 uyarınca açık rızanız kapsamında ilgili Google Inc Şirketine,
 • Whatsapp ile elde edilen kişisel verileriniz, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında Whatsapp Inc. şirketinin merkezinin yurtdışında (Amerika Birleşik Devletleri) olmasından dolayı yurtdışına aktarılabilecektir.

İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli müşterimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. Maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “Rızvanoğlu Çamlık Sitesi FSM Bulvarı Yağmur Sk. A Blok Kat: 3 Daire: 5, 16140 Nilüfer/Bursa” adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU‘nu doldurarak muayenehanemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.